Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym na etapie postępowania przygotowawczego (także postępowania aresztowe) i w postępowaniu sądowym. Ponadto kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach m.in. o wyrok łączny, dozór elektroniczny lub warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku małżeńskiego. Jednocześnie pomagamy klientom w postępowaniu egzekucyjnym związanych z egzekucją alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, odrzucenie spadku, zachowek, podział majątku spadkowego. Ponadto pomagamy klientom w prawidłowym sporządzeniu testamentu i innych umów na wypadek śmierci.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o podział majątku spadkowego oraz podział majątku małżeńskiego po rozwodzie lub separacji. 

Kancelaria reprezentuje klientów w różnych sprawach cywilnych m.in dotyczących dochodzenia roszczeń z umów, odszkodowania, zadośćuczynienia, egzekucji długów. Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy cywilnoprawne oraz dokonuje analizy prawnej takich umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących nieruchomości m.in. dotyczących ochrony przed naruszeniem własności nieruchomości, podziału nieruchomości, zasiedzenia, ustanowienia służebności, wywłaszczenia nieruchomości, najmu i dzierżawy.Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy umowy dotyczące nieruchomości oraz dokonujemy analizy prawnej takich umów jakie klient zamierza zawrzeć z innymi osobami lub instytucjami.

Kancelaria pomaga klientom z zagranicy w sprawach prowadzonych przed polskimi sądami lub organami administracji publicznej. Zapewniamy możliwość uzyskania porady prawnej oraz prowadzenie sprawy bez potrzeby przyjazdu klienta do Polski.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach wynikających z nieszczęśliwych wypadków, wypadków drogowych oraz wynikających z popełnionego przestępstwa na szkodę klienta.