Pokrzywdzony (oskarżyciel posiłkowy) w procesie karnym przed Sądem

Pokrzywdzony jest bardzo ważnym podmiotem procesu karnego. Jednakże rola i status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym toczącym się na etapie postępowania przed Sądem zależy w dużej mierze od samego pokrzywdzonego. Tej kwestii będzie dotyczył ten artykuł. Na wstępie należy wskazać, że celem procesu karnego jest nie tylko to żeby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ale również, zgodnie z art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k., tak samo ważnym celem procesu karnego jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności. Jeżeli jednak pokrzywdzony chce w pełni realizować swoje prawa w postępowaniu sądowym to konieczne jest, aby wstąpił do sprawy karnej jako oskarżyciel posiłkowy. Jeżeli pokrzywdzony tego nie zrobi to pełni w sprawie właściwie jedynie rolę świadka i nie może korzystać z wielu uprawnień procesowych.

Jak wstąpić do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy

Zgodnie z art. 54 § 1 k.p.k. jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny to pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Przewód sądowy rozpoczyna się w momencie zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia, a jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel to wówczas przewodniczący składu sędziowskiego dokonuje zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia.

Dlaczego warto wstąpić do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy

Tak jak już wspomniałem powyżej brak wstąpienia przez pokrzywdzonego do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego pozbawia go wielu uprawnień. Dzieje się tak dlatego, że samo bycie pokrzywdzonym nie powoduje, że taka osoba staje się stroną postępowania karnego na etapie postępowania sądowego i aby taką stroną się stała to konieczne jest wstąpienie pokrzywdzonego do sprawy w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu pokrzywdzony może w procesie karnym skorzystać z uprawnień m.in. takich jak:

  • składanie wniosków dowodowych

  • przeglądanie akt sprawy

  • możliwość zaskarżenia orzeczeń, w tym wydanego wyroku w sprawie

  • możliwość zadawania pytań świadkom w trakcie przesłuchania

  • w przypadku skazania oskarżonego możliwość zasądzenia od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego zwrotu kosztów honorarium zapłaconego pełnomocnikowi przez oskarżyciela posiłkowego

Warto wstąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego jak najwcześniej od przesłania Państwu informacji z Prokuratury o przesłaniu do Sądu aktu oskarżenia. Im wcześniej wstąpi się do sprawy tym wcześniej można korzystać z przysługujących Państwu praw.

Nasza Kancelaria reprezentując pokrzywdzonych już na etapie postępowania sądowego dba, aby we właściwym terminie Nasi Klienci złożyli ww. oświadczenie. Jednocześnie dla Klientów przygotowujemy we właściwej formie ww. oświadczenie i związane z nim wnioski oraz kolejne pisma procesowe, aby zadbać w najlepszy sposób o interesy Naszych Klientów.